Novosti

kids read

Na temelju članka 26. st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj 12. Sjednici održanoj 22.09. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno (do 30.06.2018.) /ne puno radno vrijeme - 15 sati tjedno

- ODGOJITELJA/ICE, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno (do 30.06.2018.) /puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

UVJETI:

  • viša stručna sprema
  • Položen stručni ispit

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti::

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
  • domovnicu
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog odnosno prekršajnog postupka, sukladno  članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.), ne starije od 6 mjeseci

Natječaj traje od 13. 10. 2017. do 20. 10. 2017.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Navedeni dokazi prilažu se u originalu ili u ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja

Pisane prijave uz naznaku „Za natječaj “ dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 601-02/17-01/1
URBROJ: 2198/03-3/1-17-1

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan