Novosti

kids read

Naziv naručitelja: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan
Sjedište: Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan
OIB: 24046905505
Evidencijski broj nabave: 01/2017-BN

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „zlatna lučica“ Sukošan i članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan dana 16. ožujka 2017. godine, donosi:

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru: Usluge cateringa za Dječji vrtić u Sukošanu i Debeljaku.

2. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: Zračna luka Zadar d.o.o.,UL.I.br.2/A, 23222 Zemunik Donji.

3. Cijena ponude (jednog obroka) bez PDV-a iznosi 12,00 kuna, cijena ponude sa PDV-om iznosi 15,00 kuna.

4. Razlog odabira: Ponuda je pravilna, prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju za odabir (najniža cijena), najpovoljnija.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objave a primjenjuje se od 01.04.2017. god.

6. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

KLASA: 601-02/17-01/1
URBROJ: 2198/03-3/1- 17-2

Sukošan, 21. ožujka 2017. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:

Mirjana Veleslavić Nadinić

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan