Novosti

kids read

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''NN'', br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakona o ustanovama (''NN'' br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i Statuta Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan donosi odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu.

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju (''NN'', br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22):

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovo imenovana.

Upravno vijeće pridržava pravo na odabir jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokumente u preslici: Životopis, Dokaz o državljanstvu i ostale dokaze za ispunjavanje uvjeta koji su potrebni oglašeno radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (''NN'', br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22), https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i navedene u natječaju. Nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima treba priložiti i sve potrebne dokaze navedene u poveznicama.

Poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat/kinja koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost za objavu osobnih podataka te da se isti mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prijava za natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom ''Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati“' na adresu: Dječji vrtić Zlatna lučica, Josipa Peričića 16, 23 206 Sukošan.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana. Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. 

Sukošan, 5.12.2022.

KLASA: 601-01/22-10/16

URBROJ: 2198-03-3-22-2

Predsjednik Upravnog vijeća:

Josip Torbarina

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan