Novosti

kids read

Na temelju članka 26.st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),  Upravno vijeće Dječjeg vrtić Zlatna lučica donosi

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto ADMINISTRATIVNI  RADNIK/ICA

– jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno/ne puno radno vrijeme - 20 sati tjedno; do 30.6.2022. god.

Uvjet:- srednja stručna sprema ekonomskog smjera; 5 god radnog iskustva

 Kandidati prilažu u preslici:

  • zamolba (vlastoručno potpisana)
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • potvrdu prethodnog poslodavca ukoliko kandidat dolazi iz drugog vrtića o razlogu prestanka ugovora o radu
  • liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti
  • potvrda iz elektroničke baze podataka HZMO o radnom iskustvu

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 4.3.2022. do 11.3.2022.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:  Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan; M. Grdovića 6, 23 206 Sukošan; s naznakom „za natječaj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Josip Torbarina

KLASA: 601-2/22-01/

URBROJ: 2198/03-3/2-22-1

SUKOŠAN, 4.3.2022.god.

 

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan