Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

SPREMAČICA –  dva (2) izvršitelja/ice na određeno radno vrijeme;  jedan izvršitelj/ica s ne punim radnim vremenom od 25 sati tjedno ; jedan izvršitelj/ica s ne punim radnim vremenom od 20 sati tjedno (rad u Gorici) najduže do 30.06.2022.

UVJETI:

  • Sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N. N.10/97., 107/07., 94/13.) i  Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97.)

Kandidati prilažu u preslici:

  • zamolba
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (OŠ ili SSS)
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • potvrdu prethodnog poslodavca ukoliko kandidat dolazi iz drugog vrtića o razlogu prestanka ugovora o radu
  • liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti
  • potvrda iz elektroničke baze podataka HZMO o radnom iskustvu

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 24.11.2021. do 2.12.2021.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan; M. Grdovića 6, 23 206 Sukošan; s naznakom „za natječaj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku. 

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan