Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJ/ICA –  tri (3) izvršitelja/ice na određeno radno vrijeme; dva izvršitelja/ice s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj/ica s ne punim radnim vremenom od 15 sati tjedno (rad u programu predškole) najduže do 30.06.2022.

UVJETI:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelje predškolske djece, odnosno studij za odgojitelje kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19)
 • Položen stručni ispit

Kandidati prilažu u preslici:

 • zamolba (vlastoručno potpisana)
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • potvrdu prethodnog poslodavca ukoliko kandidat dolazi iz drugog vrtića o razlogu prestanka ugovora o radu
 • liječničko uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti
 • potvrda iz elektroničke baze podataka HZMO o radnom iskustvu

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 24.11.2021. do 2.12.2021.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan; M. Grdovića 6, 23 206 Sukošan; s naznakom „za natječaj“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku. 

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan