Novosti

kids read

Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2021.god. (KLASA:601-02/21-03/00216; URBROJ:533-05-21-0002 od 13.travnja 2021.god.) i  članka 26 i 28 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje:

NATJEČAJ

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA/PRIPRAVNICE ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE KROZ MJERU HZZ-a „STJECANJE PRVOG RADNOG  ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

 

 

Mjesto rada: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA LUČICA“ GORICA

Broj traženih radnika: - 1 radnika

Vrsta zaposlenja: - na određeno, mjera HZZ-a, Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Radno vrijeme: - puno radno vrijeme, 40  sati tjedno

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019).

Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij  za odgojitelja  predškolske djece, odnosno  studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Natječaj vrijedi od:  19.05.2021. god. do 26.05.2021. god.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.


Uz zamolbu  potrebno je priložiti:

- životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka  (ne starije od 6 mjeseci):

a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

 - potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 - elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a )

 - potvrda o vođenju u evidenciji ne zaposlenih osoba HZZ-a

Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1993, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 02/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
        
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova(NN82/08).
 
Prijave za natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu;Dječji vrtić “Zlatna lučica“ Sukošan,Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan naznakom „za natječaj“.
 
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Natječaj se objavljuje  19.05.2021.godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „ Zlatna lučica“ Sukošan.

Predsjednik Upravnog vijeća

Josip Torbarina

KLASA: 601-05/21-01/

URBROJ: 2198/03-3/1-21-1

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan