Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

Radno mjesto

Mjesto rada: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA LUČICA“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: na određeno do povratka radnice s bolovanja ili najkasnije 30.06.2021. god.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Natječaj vrijedi od: 19.3.2021. god

Natječaj vrijedi do: 26.3.2021. god

Posloprimac

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019).

Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij  za odgojitelja predškolske djece, odnosno  studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Radno iskustvo: godina dana

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Uz zamolbu  potrebno je priložiti:

- životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi (diploma)
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a).
 
Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1993, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 02/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
        
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN82/08).
 
Prijave za natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu; Dječji vrtić “Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan naznakom „za natječaj“.
 
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Natječaj se objavljuje  19.3.2021. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „ Zlatna lučica“ Sukošan.

KLASA: 601-01/21-01/
URBROJ: 2198/03-3/2-21-1

Predsjednik Upravnog vijeća

Josip Torbarina

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan