Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

Radno mjesto

Mjesto rada: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA LUČICA“ SUKOŠAN

Broj traženih radnika: 5

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 30.06.2020.god.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Natječaj vrijedi od: 05.9.2019.

Natječaj vrijedi do: 12.9.2019.

 

Ostale inforamcije:

ODGOJITELJ/ICA - 5 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme , na određeno vrijeme.

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013).

 Razina obrazovanja: - Viša ili prvostupanjska

- odgojitelj predškolske djece ( všs) ili stručni prvostupnik predškolskog odgoja m/ž

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj vrijedi od 05.09.2019. do 12.09.2019. godine.

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) je potrebno priložiti:

- životopis

- domovnicu

- dokaz o stručnoj spremi (diploma)

- dokaz o položenom stručnom ispitu

- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

a) uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a).

Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u neovjerenoj preslici. Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1993, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 02/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova (NN82/08).

Prijave za natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu;Dječji vrtić “Zlatna lučica“ Sukošan,Marijana Grdovića 6,23 206 Sukošan naznakom „za natječaj-odgojitelj“.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj se objavljuje 05.9.2019.god. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „ Zlatna lučica“ Sukošan.

 

KLASA:601-01/18-01/
URBROJ:2198/03-3/2-18-2

Predsjednica Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

 

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan