Novosti

kids read

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan  raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan

UVJETI:

  • Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
  • Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz zamolbu obvezno priložiti:

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu

3. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

4. dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) , ne starije od šest mjeseci

5. dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana

6. životopis


Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja“ u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu vrtića: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji /a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan